Section menu

Biologische zuivering

Aerobe biologische zuivering
Na de fysische voorzuivering van het afvalwater volgt de biologische of secundaire zuivering. Daarbij wordt het organisch materiaal, ook wel de koolstofvuilvracht genoemd, afgebroken. Diverse soorten micro-organismen waaronder bacteriën gebruiken het organisch materiaal als voedsel.

Micro-organismen breken, in een zuurstofrijke omgeving, organisch materiaal af in twee te onderscheiden processen. 
Oxidatie van organisch materiaal resulteert in de vorming van voornamelijk minerale bestanddelen, CO2 en stikstofgas.
Biosynthese zet het organisch materiaal om in nieuw celmateriaal welke wordt verwijderd door bijvoorbeeld bezinking of membraanfiltratie. Een derde verwijderingmechanisme dat een belangrijke rol speelt in biologische zuivering is het vermogen van de biomassa (slib) om stoffen te adsorberen. Hierdoor kunnen, voor een deel, ook niet biologisch afbreekbare stoffen worden verwijderd zoals zware metalen en bestrijdingsmiddelen.

In een Sequencing Batch Reactor (SBR) vinden de achtereen volgende processtappen plaats in eenzelfde reactor. Eerst wordt vervuild water toegevoerd naar de reactor waarna dit in verschillende stappen, afhankelijk van de te verwijderen stoffen, behandeld wordt. Uiteindelijk wordt het proces stilgezet waardoor slib kan bezinken en het bovenstaande effluent wordt afgelaten. Een SBR systeem is flexibel in de wijze van bedrijven waardoor dit systeem erg geschikt is bij een variërende vuilvracht en afvalwatersamenstelling. SBR systemen worden in allerlei uitvoeringsvormen toegepast.
Vanwege de grote flexibiliteit en eenvoud staat een AAQUA-SBR bekend als een zeer bedrijfzekere biologische behandeling van industriële afvalwaterstromen.